MISJA

• Zapewnienie każdemu dziecku warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.
• Rozwijanie osobowości dziecka w takim stopniu, aby było dobrze przygotowane do pełnienia określonych ról społecznych.
• Przedszkole to sprawnie i dobrze kierowana, otwarta na zmiany i innowacje placówka autonomiczna.
• Integracja społeczności przedszkolnej i środowiska.
• Zapewnienie udziału rodziców w kształtowaniu wizerunku przedszkola.
• Tworzenie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka.
• Kształcenie nowego stylu życia opartego na współistnieniu człowieka w harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
• Kształtowanie proekologicznych i obywatelskich postaw wychowanków, personelu przedszkola i rodziców.
• Różnicowanie działań opiekuńczo - edukacyjnych do potrzeb dziecka.


Zadania przedszkola


• Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
• Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
• Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb.
• Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole.
• Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
• Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
• Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
• Rozwijanie wrażliwości moralnej.
• Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
• Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
• W przedszkolu szczególny nacisk kładziemy na edukację ekologiczną.

Real-time visitors monitor and live stats