Integracja, włączanie, współuczestnictwo czy wspólny nurt oznaczają pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Najodpowiedniejszym momentem na kształtowanie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka i stwarzania najlepszych warunków dla rozwoju dziecka jest okres przedszkolny.

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom z orzeczeniem prowadzone są zajęcia:

 

- rewalidacyjna - które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają dziecku jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny;

 

- indywidualne zajęcia logopedyczne - terapia wad wymowy, zaburzeń mowy, opóźnionego rozwoju mowy;

 

- terapia ręki - usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich różnicowania;

 

- zajęcia w oparciu o Metodę Weroniki Sherborne - podstawowym założenie tej metody jest rozwój dziecka poprzez ruch. Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych;

 

- stymulacja polisensoryczna - to nauka wielozmysłowego doświadczania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Zajęcia polegają na dostarczaniu dziecku różnego rodzaju bodźców zmysłowych: dotykowych, smakowych, węchowych, słuchowych i wzrokowych;

 

- muzykoterapia - to metoda, w której wykorzystuje się muzykę do stymulowania rozwoju psychofizycznego człowieka. Oddziałuje na sferę ruchową dziecka, rozwija sferę społeczną i emocjonalną, doskonali świadomość własnego ciała oraz rozwija koncentrację uwagi, pamięci i wyobraźni. W trakcie zajęć muzykoterapeutycznych dzieci mają możliwość przeżycia i doświadczania czterech podstawowych sytuacji terapeutycznych: odreagowania; rytmizacji; relaksacji; aktywizacji;

 

- elementy zajęć Integracji Sensorycznej - polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących układy zmysłów. Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonej sali;


- terapia behawioralna - bazuje na podstawowym założeniu behawioryzmu, a więc na teorii uczenia się. Polega na wzmacnianiu zachowań pożądanych, a wygaszaniu oraz redukowaniu zachowań nieprawidłowych;

 

- Metoda Aktywności Knillów - podstawowym założeniem jest oparcie działań stymulujących rozwój dziecka, na zmyśle dotyku. Doświadczenie kontaktu fizycznego, jest podstawą rozwoju związków z innymi ludźmi i komunikacji między nimi;

 

- trening umiejętności społecznych - kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci; które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.