Z ekologią za pan brat

 

W naszym przedszkolu realizowany jest program edukacji ekologicznej dzieci, mający na celu:

• budowanie postaw proekologicznych

• kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy

• nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków

• kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się

• doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów

• budowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej

• zachęcanie rodziców i opiekunów do uczestnictwa w programowaniu treści i działań proekologicznych

 

Program edukacji ekologicznej realizujemy w 3 blokach tematycznych:

• bogactwo przyrody

• zdrowy styl życia

• zasady ochrony przyrody

 

Zależy nam na zbudowaniu i wzmacnianiu postaw proekologicznych wśród wszystkich, dlatego nasz program skierowany będzie nie tylko do dzieci, ale także do ich rodziców.

 

Cele edukacji ekologicznej:

• poznanie podstawowych zasad ochrony przyrody

• poznanie i pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi

• uświadamianie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe

• kształtowanie własnego "JA" w harmonii ze środowiskiem

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

• umiejętne i racjonalne korzystanie z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody

• uświadamianie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia

 

 

Real-time visitors monitor and live stats