Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Akademickim w roku szkolnym 2018/2019

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole. 

 

 

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci
Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, zabawy wspomagające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

 

 

8.00-8.15

I śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe


8.15-8.30

Powitanie

Powitanie się piosenką, wierszykiem, układanie kalendarza utrwalającego stałe rytmy (pora dnia, miesiąc, dzień tygodnia), planowanie aktywności na cały dzień. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.


8.30-9.00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane według założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego wspomagane przez zajęcia specjalistów: język angielski, grupowe zajęcia logopedyczne, rytmika, logorytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa.

Czas trwania zajęć oraz forma dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dzieci.

 

9.00-9.30

II śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe


9.30-11.00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, pobyt na świeżym powietrzu, swobodna zabawa dzieci
Rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: matematycznej „Dziecięca matematyka”, językowej, przyrodniczej „Ekożaczek”, zdrowotnej „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, plastycznej, muzycznej   w ramach realizacji programów wspierających i korygujących rozwój oraz
projektów edukacyjnych.

Kontynuacja zajęć ze specjalistami.  

Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

 

11.00-11.30

Obiad - I danie, czynności higieniczno-porządkowe


11.30-13.30

Odpoczynek poobiedni, pobyt na świeżym powietrzu
Dzieci młodsze leżakowanie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksującej, piosenek w języku angielskim, zajęcia wyciszające.
Dzieci starsze zabawy i gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, słuchanie muzyki relaksacyjnej i opowiadań nauczyciela, zabawy ruchowe i piosenki w języku angielskim, spacery.

 

13.30-14.00

Obiad - II danie, czynności higieniczno-porządkowe


14.00-14.15

Zajęcia   utrwalające
Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć. 


14.15-14.30

Podwieczorek, czynności higieniczno-porządkowe


14.30-15.00

Zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe
Zabawy wspomagające rozwój. Praca z dziećmi indywidualnie 
lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Rozpoczęcie zajęć z oferty zajęć dodatkowych.

 

14.45-15.00

Prace o charakterze porządkowym, zebranie dzieci w sali popołudniowej.


15.00-18.00

Zabawy popołudniowe, zajęcia dodatkowe
Czas odbioru dzieci. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, zabawy z dziećmi na dywanie 
i przy stolikach. Kontynuacja zajęć z oferty zajęć dodatkowych.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59 ze zm.) art. 70 ust. 2 pkt 1;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.17 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 poz. 649 § 12 ust. 4 i ust. 5.